امنیت اینترنت اشیاء

چگونه می توان امنیت اینترنت اشیا ( IOT ) را با Blockchain تامین کرد ؟ (قسمت دوم)

Blockchain چگونه می تواند به ما کمک کند ؟

این درست جایی است که Blockchain می تواند به خوبی به ما کمک کرده و مفید باشد . بر اساس گزارشسایت Steel Kiwi ، بلوکچین ها شبکه هایی هستند که میلیون ها کاربر می توانند در سراسر جهان در آنهاعضو شوند و هر کاربر اطلاعات خود را به درون شبکه Blockchain اضافه کند . این شبکه با رمز گذاریاطلاعات از آنها در برابر هک و سو استفاده جلوگیری می کند . در واقع در این شبکه استفاده کنندگان اصلیاز اطلاعات باید با استفاده از ابزار هایی که این شبکه در اختیار  آنها می گذارد صحت یا جعلی بودن این اطلاعاترا تایید کنند . این سیستم با استفاده از سه کلید مختلف تاییدیه را به کاربران می دهد ( رمز اختصاصی ، رمزعمومی و رمز لحظه ای ) . به عبارت ساده تر این رمز ها به اعضای بلوک چین اجازه می دهد تا از صحتاطلاعات مطمئن باشند .

امنیت اینترنت اشیاء

چگونه می توان امنیت اینترنت اشیا ( IOT ) را با Blockchain تامین کرد ؟

این قابلیت منحصر به فرد Blockchain باعث می شود تا امکان هک شدن اطلاعات تقریبا غیر ممکن شود .یک هکر برای دستیابی به اطلاعات IOT تحت Blockchain باید بتواند همزمان اطلاعات ذخیره شده در همهکامپیوتر های شبکه اینترنت را هک کند که این غیر ممکن است . برای اینکار هکر باید بتواند همزمان کل شبکهرا غیر فعال کند که این امر نیز غیر ممکت است . در این سیستم هر کامپیوتر مانند یک نود شناخته می شودو شناسایی آن برای هکر ها امری دشوار است . با افزایش تعداد کاربران ، تعداد نود ها هم افزایش می یابد ازاین رو شبکه های بلوک چین با کاربران بیشتر به مراتب نسبت به هک اطلاعات مقاوم تر هستند و نفوذ به آنهاتقریبا غیر ممکن است .

از این رو به نظر می رسد که استفاده از راه حلی مانند Blockchain می تواند امنیت شبکه های IOT و تجهیزاتدرون آن را به میزان بسیار زیادی ارتقا دهد .تریبی همچنین اعتقاد دارد که شاید بلوک چین یک راهکار مناسب برای مقابله با هک و حفظ امنیت اطلاعاتدر یک شبکه اینترنت اشیا باشد اما شاید هنوز زود باشد که این راه حل را به عنوان راهکار نهایی مقابله در برابرسو استفاده از اطلاعات معرفی کنیم . اما مطمئنا Blockchain می تواند یک راه حل خوب برای شروع کار باشد .

منبع : سایت مجله A&S

از مطالب دیگر سایت ما دیدن فرمایید :