رضایت نامه ها 

کنسرسیوم نصر

حسن انجام کار کنسرسیوم نصر

بیمه سامان

حسن انجام کار بیمه سامان

شرکت نوردولوله صفا

حسن انجام کار شرکت نورد و لوله صفا

شرکت پخش رازی

حسن انجام کار شرکت پخش رازی

شرکت سرمایه گذاری مسکن

حسن انجام کار شرکت سرمایه گذاری مسکن

بانک کشاورزی

حسن انجام کار بانک کشاورزی

بانک ملت

حسن انجام کار بانک ملت

بانک ملی ایران

حسن انجام کار بانک ملی ایران