مجوزهـــــا

دوربین هایک ویژن

پروانه کسب اتحادیه تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی

دوربین هایک ویژن

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی

دوربین هایک ویژن

حضور در وندور لیست وزارت نیرو 

دوربین هایک ویژن

حضور در وندور لیست وزارت نفت

دوربین هایک ویژن

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

گواهینامه هــــا

گواهینامه دوره HCSA حمید وجودی

گواهینامه دوره HCSA حمید وجودی

گواهینامه دوره نرم افزار NUUO محسن ابراهیمی

گواهینامه دوره نرم افزار NUUO محسن ابراهیمی

گواهینامه دوره نرم افزار NUUO مهرداد گودرزی

گواهینامه دوره نرم افزار NUUO مهرداد گودرزی 

گواهینامه دوره HCSA-VMS HikCentral نگار امیری

گواهینامه دوره HCSA-VMS HikCentral نگار امیری

گواهینامه دوره HCSA محسن ابراهیمی

گواهینامه دوره HCSA محسن ابراهیمی

گواهینامه دوره HCSA-VMS نگار امیری

گواهینامه دوره HCSA-VMS نگار امیری

گواهینامه دوره HCSA سحر موسوی

گواهینامه دوره HCSA سحر موسوی

گواهینامه دوره HCSA نگار امیری

گواهینامه دوره HCSA بهار نوبری

گواهینامه دوره HCSA بهار نوبری

گواهینامه دوره HCSA عسل حاجی زرقانی

گواهینامه دوره HCSA عسل حاجی زرقانی

گواهینامه دوره HCSA وحید اسلامی

گواهینامه دوره HCSA وحید اسلامی

گواهینامه دوره LEVELONE مهرداد گودرزی

گواهینامه دوره LEVELONE مهرداد گودرزی

گواهینامه دوره HCSA محمدرضا سعادتی

گواهینامه DDP سحر موسوی

گواهینامه DDP سحر موسوی