مجوزهـــــا

دوربین هایک ویژن

پروانه کسب اتحادیه تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی

دوربین هایک ویژن

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی

دوربین هایک ویژن

حضور در وندور لیست وزارت نیرو 

دوربین هایک ویژن

حضور در وندور لیست وزارت نفت

دوربین هایک ویژن

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی