دانلود Firmwares های هایک ویژن

Download:

Baseline Firmware_IPC_EN_V5.5.60_180514 (5xx6,5xx5)

Support Models:

  • DS-2CD5026G0-(A)(P)
  • DS-2CD5046G0-(A)(P)
  • DS-2CD5065G0-(A)(P)
  • DS-2CD5085G0-(A)(P)
  • DS-2CD5126G0-IZS(2.8-12mm)
  • DS-2CD5146G0-IZS%