مجوزهـــــا

پروانه کسب اتحادیه تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی

حضور در وندور لیست وزارت نیرو 

حضور در وندور لیست وزارت نفت

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی